saim batama

ตรวจสอบด่วน กลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม รับเงินเยียวยา 3,000 เดือน กันยายน

 


สำหรับกลุ่มเปราะบาง คาดว่าจะได้รับเงินภายในเดือน กันย ายน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เร่งตรวจสอบประชาชนกลุ่มเปราะบาง (เด็ กแรกเกิดถึง 6 ขวบ ในครอบครัวรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ผู้พิก าร) ที่ได้รับสิทธิเงินเยียวย าคนละ 3,000 บาท แต่ยังไม่ได้รับเงิน เนื่องจากมีปัญหาเลขบัญชีธนาคารไม่ถูกต้องหรือยังไม่มีเลขบัญชีธนาคาร

ต่อไป>👉👉👉อ่านเพิ่มเติม